Regulamin

§1 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

1) Operator –Brzozowa Oaza sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. UL. NAWROT 85A / 6, 90-039 ŁÓDŹ wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, za numerem,

KRS 0000972875, NIP: 7282862324, REGON: 522070551, e-mail: info@FutureDevelopment.pl


2) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu. 3) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

4) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

5) Sieć teleinformatyczna – zespół urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych przy pomocy właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm.),

6) Serwis – strona internetowa zarządzana i prowadzona przez Operatora, dostępna pod adresem www.futuredevelopment.pl

7) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w sytuacji transmisji danych za pośrednictwem siedzi publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm.)

8) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1219).

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w tym w szczególności:

a) Zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

b) Zasady funkcjonowania Serwisu i korzystania z udostępnionych Użytkownikom funkcjonalności, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora,

c) Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.


2. W związku ze świadczeniem przez Operatora w Serwisie usług świadczonych drogą elektroniczną, Operator jest zobowiązany do:

a) Bezpłatnego udostępnienia Regulaminu dla Użytkowników do zapoznania się przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną.

b) Świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią Regulaminu, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z uwzględnieniem przepisów RODO.

c) Zagwarantowania pełnej dostępności niniejszego Regulaminu, w tym zapewnienie możliwości jego pobrania, odtworzeni oraz utrwalenia za pomocą stosowanego przez Użytkownika systemu informatycznego.


3. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz przestrzegać jego postanowień po wcześniejszym zaakceptowaniu Regulaminu.


4. Brak zapoznania się Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień uniemożliwia korzystanie z Serwisu.


5. W przypadku korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim polega na zaznaczeniu pola formularza Rezerwacji znajdującego się na odpowiedniej podstronie Serwisu o treści: „Akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności””


6. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione Użytkownikom w sposób wskazany w ust. 2 lit. c powyżej, nie są dla Klientów wiążące.


7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystanie usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Ponadto nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Operatora.

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Operator udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie usługę świadczoną drogą elektroniczną – Formularz kontaktowy.


2. Użytkownik może skorzystać z usługi świadczonej droga elektroniczną wskazanych w ust. 1 powyżej, po spełnieniu następujących warunków:

a) Posiadania dostępu do urządzenia końcowego, na którym możliwe jest korzystanie z Internetu i dostęp do niego,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie i przeglądanie stron internetowych z włączoną obsługą plików cookies i technologii podobnych;

c) Posiadanie adresu email;


3. Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do:

a) Korzystania z udostępnionej w Serwisie usługi świadczonej drogą elektroniczną w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, jak również w sposób który nie powoduje naruszenia dób osobistych Operatora lub osób trzecich.

b) Powstrzymania się od wykorzystania usług świadczonych drogą elektroniczną do publikacji reklam oraz innych informacji komercyjnych, w tym rozpowszechniania niezamówionej informacji handlowej.

c) Powstrzymania się od publikacji lub przesyłania treści o charakterze obraźliwym, sprzecznych z prawem, jak również stanowiących naruszenie praw autorskich lub wizerunku osób trzecich.

d) Powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby zakłócić lub utrudnić działanie Serwisu.


4. Operator jest uprawniony do odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

a) Użytkownik naruszy Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

b) Użytkownik poda błędne lub nieprawdziwe dane, w tym w szczególności dotyczy to danych niezbędnych do świadczenia na rzecz Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną.

c) Użytkownik będzie podejmował działania zakłócające działanie Serwisu, jak również korzystanie z niego przez innych Użytkowników.

d) Tymczasowo lub na stałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną ze względu na konserwację lub modyfikacje Serwisu.


5. Usługi świadczone drogą elektroniczną mają charakter nieodpłatny.


6. Operator zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter Internetu, używanego również do połączenia ze Serwisem, jak również przesyłania danych, w tym poczty elektronicznej, świadczenie usług droga elektroniczną może wiązać się ze standardowym ryzykiem, które Użytkownik akceptuje. W związku ze szczególnym charakterem możliwych zagrożeń, Operator nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania Serwisu.


7. W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Operator zaleca Użytkownikom stosowanie środków ochrony urządzeń końcowych, z których Użytkownicy korzystają do przeglądania Serwisu, w tym poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, instalację oprogramowania antywirusowego, aktualizacje systemu operacyjnego, jak również podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci bezprzewodowych.


8. Operator zobowiązuje się zapewnić funkcjonowanie własnego systemu informatycznego, pozwalające na korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do treści informacji składających się na świadczone usługi.


9. Operator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) przerwy w dostępie do usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych,

b) zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą,

c) zaprzestanie świadczenia usług wobec Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu,

d) szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

e) skutki wynikłe z podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niekompletnych informacji,

f) za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.


10. Za skutki wynikające z podania nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji lub podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.


11. W wypadku otrzymania przez Operatora urzędowego powiadomienia o tym, że przechowywane treści mają charakter bezprawny, a dane te zostały dostarczone Operatorowi przez Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę powstałą wskutek uniemożliwienia dostępu do tych danych.


12. W przypadku powstania szkody w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, każde ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, którą druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, za wyjątkiem sytuacji w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu wynika z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

§4 USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługa Formularza kontaktowego polega na umożliwieniu Użytkownikom kontaktu emailowego z Operatorem za pośrednictwem Serwisu i wymaga podania przez Użytkownika adresu email, imienia i nazwiska, numeru telefonu, w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie pozostawione przez Użytkownika w formularzu.


2. Jeżeli Użytkownik chce dokonać przesłać wiadomość do Operatora za pośrednictwem Formularza kontaktowego, należy wykonać następujące kroki:

a) Wprowadzić email, imię, nazwisko i numer telefonu Użytkownika,

b) Wprowadzić treść wiadomości,

c) Zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść,

d) Kliknąć przycisk „Wyślij”.


3. Kliknięcie w przycisk „Wyślij” stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia z Operatorem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną Formularza kontaktowego.


4. Umowa o świadczenie usługi Formularza kontaktowego zostaje zawarta z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem.


5. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu skorzystania z usługi Formularza kontaktowego.

§5 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Formularza kontaktowego jest zawierana na czas określony i może zostać rozwiązana nie później niż z chwilą otrzymania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.


2. Jeżeli Operator zaprzestanie świadczenia którejkolwiek z usług drogą elektroniczną, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z bazy danych Operatora niezwłocznie, nie później niż w ciągu __ godzin od chwili otrzymania żądania skutkującego usunięciem danych, złożonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Operator każdorazowo powiadomi Użytkownika o usunięciu jego danych ze swojej bazy.


3. Niezależnie od ust. 1-2 powyżej, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, w tym w szczególności Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas korzystania z usługi, której wypowiedzenie dotyczy.


4. Niezależnie od powyższych, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na możliwości korzystania z Serwisu może zostać rozwiązana w każdym czasie, bez konieczności zachowania jakichkolwiek okresów wypowiedzenia i bez podania przyczyn, poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.

§6 REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną objętych Regulaminem.

1. Użytkownik w reklamacji powinien co najmniej podać:

a) adres elektroniczny (email) Użytkownika,

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.


2. Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 2 powyżej zostaną pozostawione bez rozpoznania.


3. Reklamacje należy kierować do Operatora na adres jego siedziby, tj. UL. NAWROT 85A / 6, 90-039 ŁÓDŹ, lub na adres elektroniczny: info@FutureDevelopment.pl .


4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Operatora, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia. Operator poinformuje Użytkownika niezwłocznie o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem adresu elektronicznego Użytkownika podanego w treści reklamacji.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności: https://www.futuredevelopment.pl/polityka-prywatnosci

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie w jakim ma to wpływ na jego postanowienia.


2. O zmianach Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników na 7 dni przed wejściem w życie jego nowej wersji. Informacja zostanie przesłana klientom poprzez wiadomość email zawierającą link do nowej wersji Regulaminu.


3. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowej wersji Regulaminu, Użytkownik jest proszony o poinformowanie o tym Operatora. Brak akceptacji Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


4. Operator ma prawo do wprowadzenia zmian w zakresie dokonanych Rezerwacji oraz cen usług wynikających z przyczyn niezależnych od Operatora (np. siła wyższa).


5. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie.


6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.


7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 roku.