Polityka Prywatności

I. Administratorem danych osobowych jest:

Brzozowa Oaza sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. UL. NAWROT 85A / 6, 90-039 ŁÓDŹ wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, za numerem,

KRS 0000972875, NIP: 7282862324, REGON: 522070551


W sprawie przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod numerem telefonu: +48533994639 lub adresem email info@FutureDevelopment.pl .

II. Pojęcia użyte w Polityce Prywatności

Pojęcia użyte w Polityce Prywatności mają następujące znaczenie:

1) Administrator – Brzozowa Oaza sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. UL. NAWROT 85A / 6, 90-039 ŁÓDŹ wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, za numerem,

KRS 0000972875, NIP: 7282862324, REGON: 522070551


2) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.


3) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


4) Serwis – strona internetowa zarządzana i prowadzona przez Administratora, dostępna pod adresem FutureDevelopment.pl


5) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w sytuacji transmisji danych za pośrednictwem siedzi publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1553.)


6) Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej


7) Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

III. Przetwarzanie danych osobowych:

1) Zakres przetwarzanych danych osobowych


W Serwisie są przetwarzane następujące dane osobowe Użytkowników:

– Imię

– Nazwisko

– Adres email

– Numer telefonu,

– Dane przetwarzanie w formie plików cookies, w zakresie wskazanym w pkt. XI Polityki prywatności,

– Dane zapisywane w postaci logów serwera, w zakresie wskazanym w pkt. XII Polityki prywatności,

– Dane pozyskane przez Administratora za pomocą mediów społecznościowych.


2) Zbieranie danych osobowych


Dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Administratora danych osobowych w chwili:

– nawiązania kontaktu przez Użytkownika poprzez wiadomość e-mail lub numer telefonu,

– przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego,

– wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies (szerzej o wykorzystaniu plików cookies w pkt. XI Polityki Prywatności),

– wejścia na stronę internetową: dane w formie logów serwera (szerzej o logach serwera w pkt. XII Polityki Prywatności,


3) Cele przetwarzania danych osobowych

– Umożliwienie Użytkownikom korzystania z Serwisu,

– Świadczenie na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu korzystania z Formularza kontaktowego w ramach funkcjonalności udostępnionych w Serwisie,

– Tworzenie i prowadzenie rejestrów oraz ewidencji związanych z obowiązkami wynikającymi z RODO,

– Prawidłowe administrowanie działaniem Serwisu,

– W celach analitycznych i statystycznych – dla poprawy działania Serwisu i jego poszczególnych modułów,

– Komunikacja z Użytkownikiem za m.in. pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu


4) Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

a) Zgoda osoby, której dane dotyczą w zakresie, w jakim nie znajdują zastosowania inne podstawy przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

b) Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

c) Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (w zakresie prowadzenia rejestrów i dokumentacji wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, obowiązków podatkowych) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

d) Uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na:

– Prowadzeniu analiz i statystyk mających na celu poprawę działania Serwisu.

– Administrowaniu działaniem Serwisu,

– Zapobieganiu korzystania z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z przeznaczeniem,

– Tworzeniu ewidencji i rejestrów związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO,

– Zapewnieniu kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem,

– Rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami Tj. przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Serwisie mogą być:

a) firmy hostingowe,

b) firmy obsługujące stronę internetową, w tym zapewniające wsparcie techniczne w zakresie jej działania,

c) biura księgowe,

d) kancelarie prawne,

e) podmioty zapewniające usługi marketingowe,


2. W przypadku, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub decyzji właściwego organu, a także jeżeli Użytkownik sam zgłosi takie żądanie, Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe Użytkownika właściwym organom publicznym.

V. Czas przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe są przechowywane przez następujące okresy:

a) Dane niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną i realizacji umowy o świadczenie takich usług – przez czas konieczny do świadczenia takiej usługi, jednakże nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń dotyczących świadczonych usług.

b) W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do momentu rezygnacji przez użytkownika z korzystania z Serwisu. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

c) Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych – do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, jednakże nie dłużej niż 2 lata, liczonych od końca roku, w którym Administrator danych osobowych rozpoczął przetwarzanie danych osobowych.

d) Dane przetwarzane do celów analitycznych oraz administrowania Serwisem – do czasu utraty przydatności lub aktualności danych, jednakże nie dłużej niż 2 lata.


2. Jeżeli Użytkownik zgłosi żądanie realizacji prawa do bycia zapomnianym, zgłoszenie Użytkownika jest rozpatrywane indywidualnie.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Serwis nie wykorzystuje usług wymagających przekazywania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

VII. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Użytkownik, który korzysta z Serwisu, ma prawo do:

a) Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,

b) Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

c) Żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli Użytkownik uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jego dane osobowe i nie zachodzą podstawy uzasadniające dalsze przetwarzanie.

d) Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – Użytkownik może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

– Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

– Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrykturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody.

Użytkownik może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi. Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienia poprzez skierowanie wiadomości email na adres: info@FutureDevelopment.pl

VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i jej wycofanie

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może w każdym czasie wycofać raz udzieloną zgodę. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie uchyla legalności przetwarzania danych osobowych sprzed złożenia oświadczenia.


Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienie poprzez skierowanie wiadomości email na adres: info@FutureDevelopment.pl

IX. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik, który uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X. Konieczność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej – konieczne, jeżeli Użytkownik chce skorzystać z Serwisu oraz wykorzystywać w pełni jego funkcjonalności.

XI. Cookies

1. Serwis wykorzystuje do swojego działania pliki cookies, które stanowią krótkie informacje tekstowe, zapisywane w przeglądarce internetowej. Przy ponownym połączeniu ze stroną internetową, witryna rozpoznaje urządzenie, na którym strona jest otwierana. Pliki mogą być odczytywane przez system stosowany przez Administratora., a także dostawców usług wykorzystanych w tworzeniu Serwisu (np. Google Analytics).


2. Część plików cookies ma charakter zanonimizowany, co powoduje, że zidentyfikowanie użytkownika bez dodatkowych informacji nie jest możliwe.


3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies na wykorzystywanych przez Państwa urządzeniach, dlatego przy pierwszej wizycie w serwisie pojawia się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. W przypadku, gdyby Pan/Pani nie życzył/a sobie wykorzystania plików cookies przy korzystaniu z serwisu, ustawienia przeglądarki można zmodyfikować poprzez całkowitą blokadę automatycznej obsługi plików cookies lub zażądanie każdorazowego powiadamiania o umieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie.


4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) cookies „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu zamknięcia strony internetowej lub przeglądarki,

b) cookies „trwałe” – są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


5. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

d) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu:,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


6. Cookies spełniają następujące funkcje (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

a) stan sesji — pliki cookies przenoszą m.in. informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Dają również możliwość identyfikacji wyświetlanych błędów wyświetlanych. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron,

b) tworzenie statystyk i zwiększenie wydajności— pliki cookies służą do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google Analitycs.

c) korzystanie z wszelkich funkcjonaności Serwisu – pliki cookies służą do tego, aby prawidłowo korzystać z serwisu i używać jego elementów. Umożliwiają one zapamiętywanie poprzednich akcji podjętych na Serwisie,

d) promowanie niektórych usług i personalizowanie treści reklam – pliki cookies służą do tego, aby dostarczyć Użytkownikowi zawartości odpowiednich do zainteresowań Użytkownika. Za pomocą tych plików wykorzystuje się reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Pliki te służą do zapamiętywania odwiedzanych przez Użytkownika stron. Dzięki temu wiadomości reklamowe mogą być dostoswane do preferencji Użytkownika,

e) utrzymanie bezpieczeństwa sesji – pliki cookie służą do tego, aby utrzymać bezpieczeństwo sesji podczas odwiedzin na stronie.


6. Informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może skutkować znaczącymi trudnościami w korzystaniu ze Strony, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp.

XII. Przetwarzanie danych osobowych w formie plików logów serwera

1. Niektóre zdarzenia wywoływane przez Użytkowników i informacje o nich są zapisywane w formie logowania na serwerze. Zapisane w ten sposób dane służą wyłącznie do prawidłowego administrowania działaniem Serwisu, zapewnienia jej prawidłowej obsługi i nieprzerwanego działania jej poszczególnych funkcjonalności.


2. Jako logi serwera mogą zostać zapisane następujące informacje:

a) informacje o adresie IP użytkownika,

b) data i czas serwera,

c) informacje o przeglądarce użytkownika,

d) informacje o systemie operacyjnym użytkownika,


3. W formie logowań mogą być zapisywane również logi poszczególnych działań użytkowników. W takim wypadku logi są dostępne w narzędziach przeznaczonych do obsługi poszczególnych funkcjonalności Serwisu.


4. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami, a ich wykorzystanie obejmuje jedynie działania wskazane w ust. 1 powyżej.

XIII. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Serwis nie wykorzystuje do swojego działania mechanizmów opartych o profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

XIV. Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych

1. Administrator danych osobowych korzysta z mediów społecznościowych w ramach promowania świadczonych usług, w tym portali takich jak: Facebook, Instagram, LinkedIn czy Youtube.


2. Administratorzy wskazanych portali społecznościowych rejestrują zachowania swoich użytkowników, korzystając m.in. z plików cookies czy innych pokrewnych technologii, w tym również zachowania obejmujące interakcję z profilami i fanpage’ami Administratora danych osobowych.


3. Administrator danych osobowych informuje, że dane zbierane za pośrednictwem:

a) portalu Facebook.com są przedmiotem współadministrowania przez Administratora oraz spółkę Meta Platforms, Inc. – jako europejski oddział spółki Facebook Inc. odpowiadający za działanie portalu Facebook na terenie Unii Europejskiej.

b) portalu Instagram.com są przedmiotem współadministrowania przez Administratora oraz spółkę Meta Platforms, Inc. – jako podmiot odpowiedzialny za działanie portalu Instagram, w tym na terenie Unii Europejskiej,

c) portalu LinkedIn.com są przedmiotem współadministrowania przez Administratora oraz spółkę LinkedIn Ireland Unlimited Company – jako europejski oddział spółki LinkedIn Inc. odpowiadający za działanie portalu LinkedIn na terenie Unii Europejskiej,

d) portalu Youtube są przedmiotem współadministrowania przez Administratora oraz spółkę Google LLC.


4. Zakres przetwarzania danych osobowych przez wskazane wyżej portale, w których Administrator danych osobowych posiada profile i fanpage został szczegółowo opisany w politykach prywatności poszczególnych portali i mediów społecznościowych:

a) https://www.facebook.com/privacy/explanation

b) https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

c) https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

d) https://policies.google.com/privacy?hl=pl


5. W ramach korzystania z mediów społecznościowych, Administrator danych osobowych posiada dostęp do następujących danych osobowych Użytkowników:

a) Imię i nazwisko lub nazwa użytkownika (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube)

b) Zdjęcie profilowe (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube),

c) Treść korespondencji z Użytkownikiem (Facebook, Instagram, LinkedIn),

d) Informacje o polubieniu profilu (fanpage) lub zasubskrybowaniu kanału ((Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube),

e) Informacje o aktywności Użytkownika na profilu (fanpage) lub kanale (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube),

f) Treść komentarzy i postów zamieszczanych przez Użytkowników na profilu (fanpage) lub komentarzy zamieszczanych pod materiałami Administratora na kanale (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube),

g) Dane statystyczne (ogólne) generowane przez operatorów serwisów społecznościowych dotyczące zainteresowań, danych demograficznych (wiek, płeć), ogólnych danych lokalizacyjnych użytkowników (region) (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube).


6. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w mediach społecznościowych w następujących celach:

a) Umożliwienia Użytkownikom korzystania z profilu (fanpage) lub kanału,

b) Udostępniania postów oraz prowadzenia dyskusji w komentarzach publikowanych na profilu (fanpage) lub kanale,

c) Umożliwienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem danych osobowych,

d) W celu prowadzenia postępowań wyjaśniających, ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń,

e) Umożliwienia Administratorowi danych osobowych pozyskania kontaktów do osób zainteresowanych ofertą i działalnością Administratora danych osobowych za pomocą narzędzia Facebook Lead Ads,

f) Korzystania ze statystyk dostarczanych przez ww. portale dotyczących zainteresowania postami, ich zasięgów, liczby interakcji, danych demograficznych dotyczących osób obserwujących fanpage/profil, które to dane są zbierane na podstawie aktywności Użytkowników na profilu (fanpage) lub kanale. Dane statystyczne pozyskiwane w ten sposób nie prowadzą do określenia tożsamości i identyfikacji osób, których dotyczą i są to zwykle dane zagregowane i anonimowe, które Administrator danych osobowych wykorzystuje do celów usprawnienia działania jego Stron Internetowych. g) W celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą profilu (fanpage) lub kanału, w tym informowania o działalności Administratora danych osobowych i oferowanych usługach, wyświetlania postów oraz postów sponsorowanych, jak również korzystania z Facebook Lead Ads.


7. Dane osobowe w mediach społecznościowych są przetwarza na następujących podstawach:

a) W zakresie umożliwienia Użytkownikom korzystania z profilu (fanpage) lub kanału – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji usług w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną,

b) W zakresie udostępniania postów, prowadzenia dyskusji w komentarzach oraz realizacji kontaktu z Użytkownikami, którzy polubili profil (fanpage)/zaobserwowali kanał – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, który stanowi konieczność zapewnienia kontaktu z Administratorem danych osobowych i wymiana informacji pomiędzy Administratorem a użytkownikami,

c) W zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających, a także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń pozostających w związku z prowadzonym fanpage lub wypełnieniu obowiązków Administratora danych wynikających z przepisów prawa.

d) W zakresie pozyskania przez Administratora danych osobowych kontaktów za pomocą Facebook Lead Ads – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych polegającego na kontaktowaniu się z osobami zainteresowanymi ofertą Administratora danych osobowych i prowadzenia wobec nich działań marketingowych,

e) W zakresie korzystania z danych statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych polegającego na ułatwieniu korzystania z usług, poprawie jakości ich świadczenia oraz funkcjonalności. W związku z zasadami prowadzenia w/w portali Użytkownik jest świadomy stosowanych narzędzi statystycznych i analitycznych oraz udostępniania ich wyników Administratorowi danych osobowych w związku z prowadzonymi profilami w w/w serwisach.

f) W zakresie prowadzenia działań marketingowych za pomocą profili(fanpage) lub kanałów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych polegającego na marketingu usług świadczonych przez Administratora danych osobowych (w tym polegającego na wyświetlaniu spersonalizowanej reklamy dostosowanej do zainteresowań Użytkowników).


8. Dane osobowe zbierane i przetwarzane w ramach funkcjonowania fanpage lub profilu są przechowywane przez Administratora danych osobowych nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji poszczególnych celów przetwarzania, przy czym:

a) Dane dotyczące polubień, publikowanych postów i osób obserwujących profil (fanpage) lub kanał – do momentu cofnięcia polubienia, skasowania posta lub odwołania subskrypcji profilu (fanpage) lub kanału przez Użytkownika,

b) Dane dotyczące realizacji kontaktu z Użytkownikiem za pomocą aplikacji komunikatorów w mediach społecznościowych– do czasu upływu terminów przedawnienia możliwych roszczeń związanych z treścią korespondencji, jednakże nie dłużej niż 3 lata.

c) Dane przetwarzane w związku ze statystykami korzystania z usług – do czasu realizacji celów przetwarzania danych osobowych, jednakże nie dłużej, niż 3 lata.

d) Dane przetwarzane w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu zakończenia postępowań dotyczących tychże roszczeń lub upływu terminu przedawnienia.


9. Korzystając z fanpage, Użytkownik nie pozostaje anonimowy. W szczególności jawne dla innych użytkowników mediów społecznościowych są informacje o osobach obserwujących fanpage lub profil, polubieniach, jak również treść postów, komentarzy oraz inne informacje publikowane przez Użytkowników.


10. W odniesieniu do danych, które zostaną podane na stronach portalów społecznościowych przysługują Państwu prawa określone w punkcie VII niniejszej Polityki prywatności.

XV. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.


2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez publikację nowego tekstu Polityki Prywatności w Serwisie i wyświetlenie komunikatu w Serwisie.


3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.